រដ្ឋាភិបាល​ទីម័រខាងកើត​ស្នើសុំ​កម្ពុជា​ឲ្យ​គាំទ្រ​សមាជិក​ភាព​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​សមាគម​អាស៊ាន

រដ្ឋាភិបាល​ទីម័រខាងកើត (East Timor) ស្នើសុំ​ឲ្យ​កម្ពុជា​គាំទ្រ​សមាជិកភាព​របស់​ខ្លួន ក្នុង​សមាគម​អាស៊ាន និង​គាំទ្រ​ផ្នែក​បច្ចេកទេស ដើម្បី​ត្រៀមខ្លួន​ចូល​ជា​សមាជិក​នៃ​អង្គការ​ពាណិជ្ជកម្ម​ពិភពលោក (World Trade Organisation -WTO)។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល