ផតខាសធ៍ ​(Podcast)


វិទ្យុឤស៊ីសេរីផ្សាយលើប្រព័ន្ធផតខាសធ៍ (Podcast) នានាដូចជា Google Podcasts, Apple Podcasts និង Spotify ជាដើម។

ការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ

វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជា។ ផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃ លើកទី១ ចាប់ពីម៉ោង ៥:៣០ ដល់ ៦:៣០ ព្រឹក

និងលើកទី២ ចាប់ពីម៉ោង ៧:៣០ ដល់ ៨:៣០ យប់ ម៉ោងនៅកម្ពុជា។


Also available on:

apple-podcast Apple google-podcast.png Google  spotify.png Spotify  rss-1.png RSS


កម្ពុជាសប្ដាហ៍នេះ

«កម្ពុជាសប្ដាហ៍នេះ» នឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនាង នូវកិច្ចពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទជាច្រើនផ្សេងទៀត ដែលវិទ្យុអាស៊ីសេរី មិនបានផ្សាយក្បោះក្បាយនៅលើវិទ្យុ។


Also available on:

apple-podcast Apple  google-podcast.png Google  spotify.png Spotify  rss-1.png RSS

POST A COMMENT

Add your comment by filling out the form below in plain text. Comments are approved by a moderator and can be edited in accordance with RFAs Terms of Use. Comments will not appear in real time. RFA is not responsible for the content of the postings. Please, be respectful of others' point of view and stick to the facts.

COMMENTS

Anonymous
Apr 22, 2010 10:42 PM

ចង់ស្ដាប់នៅពេលដែល​មានពេលទំនេរ តាមឧបករណ៍ក្រៅពីវិទ្យុ​ ៖ ទូរសព្ទ

Anonymous
Nov 14, 2010 01:47 PM

The best new in cambodia.

Anonymous
Mar 02, 2012 11:03 PM

hi free asia am very like your news !

Anonymous
Apr 22, 2010 10:44 PM

I just wanna have my listening whenever I'm free, by others means instead of radio : Mobile Phone!

Anonymous
Nov 25, 2011 10:08 AM

ថ្ងៃនេះបានស្ដាប់​​ កញ្ញារៀបរាប់ សម្លេងសំដី បណ្ដាញវិទ្យុ អាស៊ីសេរី ពិរោះពេកក្រៃ ស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀត។
គតិឧត្តម បំណងរឹងមាំ ឥតបើឃ្លាងឃ្លាត គឺរកយុត្តិធម៌ ជូនខ្មែរជូនជាតិ ម៉ាក់ប៉ាគ្រួញាតិ ដែលបាត់បង់ទៅ។
វារ:នារី គឺសេងធារី ដិតដាមជាប់នៅ សេចក្តីស្នេហា តាំងពីឥឡូវ​ តកូនតចៅ ទុកជាគំរូ។

ស្រុកបារាំងរាត្រី២៥វិច្ជិកា២០១១

កត្តបុញ្ញោ

Anonymous
Sep 15, 2010 01:27 AM

Should be have Button announcement

Anonymous
Aug 16, 2013 08:34 PM

I have never watched news from TV Khmer's channel. It is not independent Like RFA. No one believe Khmer's channel now.. All are government's side

Anonymous
Feb 05, 2011 12:07 AM

i want to update news everyday for RFA , coz this redio is independent

Anonymous
Apr 27, 2012 02:56 PM

https://www.facebook.com/photo.php?v=109638542505493

Anonymous
Nov 25, 2010 10:09 AM

I would like to subscribe news

ចំណាន
May 11, 2023 12:45 PM

ចង់ស្តាប់បងៗសន្ទនាពីកម្ពុជា តើពេលណាមានផ្សាយលើវិទ្យុ?