វីដេអូ

ប្រជាសហគមន៍ជាង៣០០គ្រួសារ ដាក់ញ្ញតិនៅរាជធានីភ្នំពេញទាមទារឱ្យក្រសួងជួយអន្តរាគមបញ្ហាដីធ្លី

2022-11-17

ប្រជា​សហគមន៍​ជាង៣០០គ្រួសារ មកពីខេត្តចំនួន៣នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ប្រមូលម្ដុំគ្នាដាក់ញ្ញតិនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីស្នើឱ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធជួយអន្តរាគមដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លី។ ពួកគេថា  ដីធ្លីរបស់ពួកគេរាប់ពាន់ហិកតាប្រឈមនឹងការរំលោភបំពាន និង បាត់បង់នៅពេលខាងមុខ។ សង្គមស៊ីវិលថា អាជ្ញាធរគួរតែពន្លឿនដោះស្រាយឱ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពពលរដ្ឋជាជាងដែលគេចមិនទទួលត្រូវ។ 👉 t.me/rfakhmer 👉 www.instagram.com/rfakhmer 👉 www.rfa.org/khmer 👉 www.facebook.com/rfacambodia 👉 www.youtube.com/RFAKhmerVideo 👉 www.twitter.com/RadioFreeAsiaKH #RFAKhmer #Khmer #LandDispute #Cambodian