វីដេអូ

ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការ១៦ថ្ងៃក្រោមប្រធានបទគាំពាស្ត្រី និងក្មេងស្រី ដើម្បីសង្គមគ្មានអំពើហិង្សា

2022-11-28

ក្រុម​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ចំនួន​១៧ស្ថាប័ន បាន​រួម​គ្នា​ធ្វើ​យុទ្ធនាការ​១៦ថ្ងៃ​ ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​សិទ្ធិ​ស្ត្រី និង​ក្មេង​ស្រី ក្នុង​គោល​បំណង​លុប​បំបាត់​អំពើ​ហិង្សា​នៅ​ក្នុង​សង្គម។ ​មន្ត្រី​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល ស្នើ​សុំ​ឱ្យ​រដ្ឋាភិបាល លើក​កម្ពស់​សិទ្ធិ​ស្ត្រី​តាម​រយៈ​ការ​បញ្ឍប់​វប្បធម៌​និទណ្ឌភាព​ និង​ពង្រឹង​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ឱ្យ​មាន​ប្រសិទ្ធិ​ភាព នៅ​ពេល​មាន​ការ​រំលោភ​បំពាន​ទៅ​លើ​ស្ត្រី​ភេទ។